Čistění s konzervací vn a nn rozvoden při podnapěťovém stavu do
1 000 V

DŮVODY K ČIŠTĚNÍ

  • částečné odstranění tukových nečistot, úplné odstranění suchých nečistot
  • zvýšení izolační pevnosti
  • prevence před revizními zápisy kvůli znečištění
  • estetické hledisko
  • vytvoření neutrálního ochranného filmu
  • bezodstávkové čištění s konzervací
  • rychlost aplikace
  • ekologie

TECHNOLOGICKÝ POSTUP
1) pokud je rozvaděč osazen frekvenčními měniči nebo simatiky, zakrytí hadrami  
2) "oplach" čistící kapalinou AMYR 1000 pod tlakem 170 – 190 bar (tlak je jen na výstupu trysky)
3) možnosti vyfoukání el. zařízení průmyslovým dmychadlem MAKYTA
4) odmaštění venkovních i vnitřníc části dveří a podlážky

CHEMIE
AMYR 1000

DOPORUČENÝ PRACOVNÍ POSTUP
 
K docílení žádoucího efektu čištění je vhodné použít speciální čistící soupravu. Je možno ji zakoupit od dodavatele čistící kapaliny, který poskytuje svým odběratelům bezplatné technologické informace. Pro konkrétní potřebu doporučí vhodnou technologii čištění. Provede zdarma zaškolení pracovníků pro konkrétní případy čištění. Práce na elektrických zařízeních pod napětím mohou provádět pouze osoby splňující podmínky ustanovení vyhlášení č.50/1978 Sb. Obecně ze zkušeností doporučujeme čistit zařízení ve vypnutém stavu. Při splnění tohoto předpokladu jsou práce provedeny za výrazně kratší dobu a kvalita vyčištění je nesrovnatelně lepší. Čištění pod napětím, i přes relativní bezpečnost, je třeba považovat za krajní řešení. Dále připomínáme, že kapalina je směsí chemických látek, a proto je bezpodmínečně nutné jí řádně před každým použitím promíchat.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI ČIŠTĚNÍ EL. ZAŘÍZENÍ NN POD EL. NAPĚTÍM
Směs je hořlavina III.tř. vzhledem k přítomnosti zhášedel, která obsahuje, samotná hoří velmi špatně. Je nutné zabránit kontaktu se žhavými předměty (pozor na bimetalové nadproudové ochrany), otevřeným ohněm, elektrickým obloukem o velkém proudu (nevadí běžné jiskření kontaktů nebo komutátorů). Dále je nutné zajistit dobré odvětrávání místnosti, kde je prováděno čištění a zajistit tak nevytváření par. Pokud jsou dodržena protipožární opatření jak je doporučujeme je riziko při práci s kapalinou minimální. Ze zkušeností je ověřeno, že možnost okamžitého použití vhodného hasícího přístroje (CO2, pěna-A FFF, EXPYROL, TUTO GEN, práškový přístroj B, C) eliminuje nebezpečí požáru, pokud vznikne porušením doporučených protipožárních opatření. Při čištění el.zařízení pod provozním el.napětím je nutná přítomnost pracovníka, znalého funkce a obsluhy čištěného el. zařízení. Za potřebné považujeme upozornit na nebezpečí vyvolané různými předměty, volně položenými na konstrukce rozváděčů. Jejich náhodné shození do prostoru živých el. částí bývá příčinou vzniku el. oblouku s následným požárem. Proto doporučujme provést důkladnou prohlídku zařízení před zahájením a po ukončení prací.