Zásady zpracování osobních údajů

Obchodní společnost
STRICT COMP s.r.o.
IČO: 27759008
se sídlem Kovácká 1091/7B, 618 00 Brno
(dále též jen „správce“)
Tyto zásady jsou účinné od 25. května 2018.

Kontaktní údaje:
Adresa: Kovácká 1091/7B, 618 00 Brno
Telefon: +420 608 700 764, +420 548 216 828
E-mail: info@strictcomp.cz, steinhauser@seznam.cz

Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

níže uvedeného dne, měsíce a roku vydává za účelem plnění informační povinnosti vůči zákazníkům a návštěvníkům webových stránek tyto

zásady zpracování osobních údajů
(dále též jen „zásady“).

Tyto zásady blíže rozvádí ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „GDPR“), a to v souladu se zvláštními podmínkami správce.

Tento dokument upravuje transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv fyzických osob v pozici zákazníků a návštěvníků webových stránek správce v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů správcem.

1.Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);
Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);
Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je společnost STRICT COMP s.r.o., IČO: 27759008 (dále také „my“);
Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);
Webové stránky: Webové stránky dostupné na http://www.steinhauserbrno.czÚčel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, vyřizování podnětů či ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob.

2.Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

STRICT COMP s.r.o. a jeho smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

a. identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa sídla, IČO, DIČ;
b. elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
c. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
d. další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem při kontraktaci či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.

3.Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které nám sdělíte např. při komunikaci s námi či při uzavření smlouvy objednávce. Typicky jde o identifikační a adresní údaje;

 • identifikační a adresní údaje;
 • elektronické kontaktní údaje;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem;
 • další osobní údaje.

4.Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

Plnění smluvního vztahu

 • Účel: Na základě smlouvy s námi máte nárok na objednané zboží či služby. Naproti tomu my máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Abychom mohli splnit svou část a zkontrolovat splnění Vaší části závazku, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. číslo účtu).
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka se námi.

Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací

 • Účel: Vaše údaje používáme ke správě vašich dotazů, vyřizování podnětů, stížností. Rovněž Vás můžeme kontovat žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti.

Dále Vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného plnění a při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho skončení.

Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob

 • Účel: Vaše údaje obsažené v objednávkách a ve smlouvách můžeme využít k prevenci či odhalování protiprávního jednání, podvodů, zneužití, porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno plněním zákonných povinností, případně naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je 4 roky od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání.

Účetní a daňové účely

 • Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účetní a daňové účely je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.
 • Doba uložení: Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

Plnění ostatních právních povinností

 • Účel: Mezi ostatní zákonné povinnosti, kterými se čas od času musíme řídit, patří např. povinnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo povinnosti proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění ostatních právních povinností je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.
 • Doba uložení: Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy.

5.Komu osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Dále vaše údaje předáváme v rámci naší skupiny majetkově a personálně propojených podniků pro vnitřní administrativní účely.
Kromě našich zaměstnanců a propojených podniků musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům, jenž umožňují fungování BSAI a pomáhají nám poskytovat Vám kvalitnější, přesnější a celkově více personalizovaný zboží a služby. Partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme, velmi pečlivě vybíráme. Spolupracujeme pouze s těmi, kteří jsou schopni zajistit taková technická a organizační zabezpečení osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jinému jejich zneužití. Všichni tito partneři jsou oprávněni provádět zpracování Vašich údajů výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v níž se zavazují k povinnosti mlčenlivosti. Poskytnuté údaje též nesmí využít k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.
Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

Partneři, kteří nám zajišťují subdodávky stavebních, projektových, investičních, servisních či obdobných služeb

 • Poskytovatelů advokátních a notářských služeb
 • Partneři, kteří pro nás zajišťují dopravu zboží
 • Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • Aby BSAI mohl řádně fungovat a poskytovat Vám své služby, musíme spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:

  poskytovatelé účetního a daňového poradenství,

 • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
 • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
 • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,
 • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
 • partneři spolupracující s námi při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí.

Orgány veřejné správy

 • Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit.
 • Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady.
 • Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon.

6.Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Předáváme-li osobní údaje svých zákazníků ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že v tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Evropská komise dosud uznala odpovídající úroveň ochrany v následujících zemích: Andorra, Argentina, Kanada (obchodní organizace), Faerské ostrovy, Guernsey, Izrael, ostrov Man, Jersey, Nový Zéland, Švýcarsko, Uruguay a USA (omezeno na rámec Privacy Shield).

7.Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

8.Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Právo na přístup k osobním údajům

 • Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

 • V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.

Právo na výmaz

 • V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

 • V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku

 • Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas

 • Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.

Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

 • Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 • Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

9.Jsou zpracovávány soubory cookie?

Soubory cookie jsou využívány většinou webových stránek a serverů při poskytování celé řady základních internetových služeb. Pokud nakupujete online, cookies slouží například k tomu, že si e-shop pamatuje položky, které jste dříve přidali do nákupního košíku. Soubory cookie také umožňují, aby si webové stránky uložily vaše preference (např. jazykové či při přihlašování) a použily je při Vaší příští návštěvě. Pomocí souborů cookie lze také shromažďovat statistické údaje o aktivitě uživatelů, například počet unikátních návštěvníků stránky za měsíc, které jsou pro provozovatele velmi cenné, neboť umožňují poskytovat kvalitnější a uživatelsky přívětivější služb
Soubory cookie nezpracováváme.

10.Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše výrobky, služby ani webové stránky nejsou určeny dětem mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 16 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

11.Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.